QUẢN LÝ PHIẾU THU – PHẦN MỀM QUẢN LÝ

1. Lập phiếu thu

Đường dẫn: Quản lý đào tạo  >>phiếu thu

 1. Nhấn nút  icon thêm mới để tạo 1 dòng mới.
 2. Nhập dịch vụ
 3. Nhập học viên.
 4. Nhập tháng muốn thu
 5. Chọn hình thức thanh toán
  lập phiếu thu phần mềm gym
  Hình 1 . Cửa sổ quản lý phiếu thu phần mềm quản lý

2.In phiếu thu

Đường dẫn: Quản lý đào tạo >>phiếu thu

 1. Nhấn nút “In phiếu thu ”.
 2. Chọn”YES”
  lập phiếu thu phần mềm gym
  Hình 2 . Thực hiện in phiếu thu phần mềm quản lý
 3. Nhấn in báo cáo để thực hiện in phiếu thu.                   
  lập phiếu thu phần mềm gym
  Hình 3 . Giao diện phiếu thu phần mềm quản lý
Bài viết cùng chủ đề