Hệ thống chuỗi nhà hàng Gyu-Kaku, Nijyu Maru, Shabu Shabu (ColoWide Vietnam)

Lĩnh vực hoạt động: nhà hàng, ăn uống.

Khách hàng: Hệ thống chuỗi nhà hàng Gyu-Kaku, Nijyu Maru, Shabu Shabu (ColoWide Vietnam).

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.