Công ty sản xuất bao bì Kim Cương – DPC 

Lĩnh vực hoạt động: sản xuất bao bì 

Khách hàng: Công ty sản xuất bao bì Kim Cương – DPC 

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.