Công ty sản xuất Thực phẩm Thuận Phong (Tiền Giang)

Lĩnh vực hoạt động: sản xuất thực phẩm 

Khách hàng: Công ty sản xuất Thực phẩm Thuận Phong (Tiền Giang)

Đối tác thực hiện: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.

Đối tác ý tưởng: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Sơn.