MỘT SỐ THAO TÁC NHẬP LIỆU NHANH PHẦN MỀM QUẢN LÝ

1. Copy dữ liệu hàng loạt theo dòng, theo cột

Mục đích: Copy những dữ liệu trùng nhau nhanh hơn.

 1. Click chuột trái vào ô bắt đầu có giá trị cần sao chép đi(vd: ngày 7/01).
 2. Nhấn giữ phím
  thao tác nhập liệu nhanh cho phần mềm
  Hình 1 . Thao tác nhập liệu nhanh
 3. Nhấn chuột trái tới vị trí ô cuối cùng hàng hoặc cùng cột với ô bắt đầu(vd 13/01).
thao tác nhập liệu nhanh cho phần mềm
Hình 2 . Thao tác nhập liệu nhanh

2.  Nhân đôi dòng dữ liệu

Mục đích: Nhân đôi dòng để tạo dòng mới có dữ liệu sao y dòng cũ giúp người dùng nhập thông tin đối tượng mới nhanh hơn

 1. Nhấn chuột phải vào dòng muốn nhân đôi dữ liệu
 2. Chọn nhân đôi dòng.
  thao tác nhập liệu nhanh cho phần mềm
  Hình 3 . Thao tác nhân đôi dòng

3.   Gán dữ liệu nhanh cho những dòng không liên tiếp

Mục đích: Gán dữ liệu cho những cột có dữ liệu trùng nhau nhanh hơn.

 1. Chọn những dòng muốn gán không liên tiếp.
 2. Chọn chuột trái vào vị trí muốn gán, chọn giá trị muốn gán(vd:Khối văn phòng).
 3. Nhấn chuột phải và chọn “Gán cho các dòng chọn”.
thao tác nhập liệu nhanh cho phần mềm
Hình 4 . Gán dữ liệu cho những dòng không liên tiếp

4.  Gán nhanh những nhân viên chưa có bộ phận

Mục đích: Gán bộ phận cho những nhân viên mới mà không phải nhập tay.

 1. Giữ phím Ctrl kích chọn những dòng muốn gán, tiếp theo kéo tới bộ phận muốn gán.
 2. Nhấn YES để kết thúc việc gán dữ liệu
  thao tác nhập liệu nhanh cho phần mềm
  Hình 5 . Gán nhanh những nhân viên chưa có dữ

 

5. Chọn nhiều đối tượng

Mục đích: Nhân bản ra thành nhiều dòng dữ liệu giống nhau cho nhiều đối tượng để giảm bớt thời gian nhập liệu(VD: Đăng ký nghỉ phép cho nhiều nhân viên trong cùng 1 ngày.)

 1. Nhấn chuột phải vào vị trí muốn chọn nhiều đối tượng(Mã nv), chọn “Chọn nhiều đối tượng”.
  thao tác nhập liệu nhanh cho phần mềm
  Hình 6 . Thao tác chọn nhiều đối
 2. Phần mềm sẽ hiện lên bảng danh mục nhân viên.
 3. Tích vào những đối tượng cần thêm vào danh sách, sau đó nhấn “OK”.
  thao tác nhập liệu nhanh cho phần mềm
  Hình 7 . Thao tác chọn nhiều đối
Bài viết cùng chủ đề